OPŠTI ODREDBE O USLOVIMA I ROKOVIMA ISPORUKE ROBE

Prodavac će isporučiti robu kupcu, nakon što roba u celosti bude plaćena ili nakon što kupac sa Prodavcem zaključi ugovor o prodaji robe na rate. Ukoliko je roba dostupna na lageru maloprodajnog objekta, biće isporučena Kupcu nakon plaćanja kupoprodajne cene, (U ROKU OD 2 DO 7 RADNA DANA) dok će roba koja nije dostupna na lageru maloprodajnog objekta kupcu biti isporučena u roku od 20 do 60 dana od dana porudžbine, ili drugom roku koji ugovore kupac i Prodavac. Kupac može sam preuzeti robu u maloprodajnom objektu Prodavca, ili može tražiti isporuku robe na adresu kupca. U slučaju isporuke robe na adresu kupca, usluga isporuke robe se naplaćuje prema važećem cenovniku za dostavu robe za maloprodajni objekat u kojem je roba kupljena. Prodavac će najkasnije 24 sata pre isporuke obavestiti kupca o tačnom terminu isporuke robe. Kupac ima pravo da predloži drugi termin isporuke robe, ukoliko mu termin koji je predložio Prodavac ne odgovara. Ukoliko se roba ne bude mogla isporučiti zbog toga što kupac ne bude prisutan u naznačeno vreme na adresi isporuke, Prodavac nije u obavezi da ponovo vrši isporuku. U tom slučaju kupac će biti u obavezi da sam preuzme robu u maloprodajnom objektu Prodavca u roku od 8 dana, ili može da traži od Prodavca ponovnu isporuku robe, s tim što je kupac dužan da ponovnu isporuku robe plati po važećem cenovniku za ponovnu dostavu robe. Ukoliko kupac ne preuzme robu ni u dodatnom roku od 8 dana ili ne primi ponovnu isporuku robe, Prodavac će zadržati robu u svom maloprodajnom objektu još 30 dana. Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 30 dana smatraće se da je kupac odustao od ugovora, a Prodavac je ovlašćen da zadrži iznos od 20% od vrednosti robe na ime odustanice. Kupac je dužan da prilikom prijema pregleda robu i reklamira Prodavcu sve vidljive nedostatke. Ako se isporuka robe vrši na adresu kupca, on je dužan da prilikom prijema pregleda robu i najkasnije u roku od 24 sata prijavi sve vidljive nedostatke, a u suprotnom naknadna reklamacija neće biti prihvaćena. Naknadna reklamacija na vidljive nedostatke je moguća samo kod proizvoda koji se isporučuju upakovani u originalnoj ambalaži, pod uslovom da se reklamacija izjavi pre korišćenja proizvoda, odnosno najkasnije u roku od 15 dana.

PORUDŽBINE ZA POZNATOG KUPCA

Porudžbina za poznatog kupca se vrši kada roba nije dostupna na lageru maloprodajnog objekta u trenutku kupovine. Da bi se izvršila porudžbina, kupac je dužan da uplati avans od najmanje 20% od vrednosti robe, na ime kapare, kao garanciju da će preuzeti i platiti poručenu (rezervisanu) robu. Kao potvrda da je roba rezervisana kupcu se izdaje avansni račun koji sadrži specifikaciju kupljene robe, datum porudžbine, podatke kupca, kao i vrednost uplate i preostali iznos koji je potrebno uplatiti do pune cene pre isporuke robe. Kupac ima pravo da bez navođenja razloga otkaže porudžbinu najkasnije u roku od 24 sata od momenta kada je ona napravljena. Otkazivanje porudžbine se vrši u prodavnici u kojoj je roba kupljena. U tom slučaju kupcu će biti vraćen uplaćeni avans. U slučaju da kupac iz bilo kog razloga odustane od kupovine nakon isteka roka od 24 sati, Prodavac će zadržati primljenu kaparu u visini 20% od vrednosti robe kao odustanicu.

Prodavac garantuje kupcu da će nezavisno od datuma isporuke važiti cena po kojoj je roba rezervisna avansnom uplatom od strane kupca. Ovako ugovorena cena ne može se menjati bez obzira na kasnije eventualne promene u cenovniku Prodavca ili prodajne podsticaje koje Prodavac odobrava i obavezujuća je za obe ugovorne strane. Ukoliko, u međuvremenu dođe do promene u cenovniku Prodavca, Prodavac se obavezuje da Ugovorenu cenu prema Kupcu primeni samo ukoliko promena cene ide u korist kupca i to na dan izdavanja fakture, odnosno računa.

USLOVI PLAĆANJA

 • Bezkamatno plaćanje do 6 meseci.
 • Platnim karticama.
 • Plaćanje čekovima građana do 12 rata bez kamate. Minimalna mesečna rata je 3.000 din.Prvi ček se realizuje najkasnije do 20 dana od poručivanja robe.Kupac je u obavezi da prilozi I popuni čekove, kao I da prilozi na uvid ličnu kartu i čekovnu ili platnu karticu banke.
 • Ugovori sa pravnim licima o prodaji robe na rate zaposlenima putem administrativne zabrane do 6 mesečnih rata ili 12 polumesečnih (i zaposlenima na određeno vreme ukoliko im je Ugovor o radu isti ili duži od perioda otplate kredita). Pre nego što dole navedena dokumenta kupac popuni I overi u svojoj firmi, obavezno treba proveriti sa najbližom prodavnicom, da li je firma u kojoj kupac radi u saradnji sa Mateks doo.
 • Kupovina se ne može izvršiti ukoliko je overa obrasca starija od 15 dana, od dana kupovine.
 • Maksimalan iznos mesečne rate ne sme biti veći od trećine mesečnog primanja kupca, a minimalna mesečna rata 3.000,00 dinara.
 • Krediti kod poslovnih banaka na duže rokove otplate. Kredit OTP banke do 6 mesečnih rata beskamatno, a maksimum do 24 mesecnih rata sa uračunatom kamatom.
 • Kreditne kartice Banke Intesa iz programa MasterCard, VISA i American Express omogućavaju beskamatno plaćanje do 6 mesečnih, a maksimum do 12 mesečnih rata sa uračunatom kamatom.
 • Kreditne kartice OTP Banke iz programa Masterrata na 6 mesečnih rata bez kamate, a maksimum na 12 mesecnih rata sa uračunatom kamatom.
 • Kupovinom robe na rate iznos kupoprodajne robe se uvećava:
  • na 3 rate - bez uvećanja
  • na 6 rata sa uvećanjem 6%
  • na 9 rata sa uvećanjem 8%
  • na 12 rata sa uvećanjem 10%

Cene sa popustom važe za gotovinsko plaćanje, plaćanje karticama, čekovima građana do 12 mesečnih rata. Cene sa popustom ne važe za plaćanje putem administrativne zabrane, OTP i Intesa kreditne kartice, kao i kredit OTP banke.

 • U salonu nameštaja “Mateks” d.o.o. kupci koji kupe robu u dole navedenim vrednostima dobijaju popust, ukoliko robe već nije na popustu, na vrednost kupljene robe i to:
  • za vrednost kupljene robe preko 250.000,00 dinara … popust 5% na proizvodni program Mateks
  • za vrednost kupljene robe preko 500.000,00 dinara … popust 6% na proizvodni program Mateks
  • za vrednost kupljene robe preko 1.000.000,00 dinara … popust 7% na proizvodni program Mateks
  • za vrednost kupljene robe preko 1.500.000,00 dinara … popust 8% na proizvodni program Mateks

POVRAT ROBE

Prodavac može odobriti vraćanje robe ako se radi o zameni za drugi artikal iste cene, ili zamena za drugi jeftiniji artikal uz vraćanje kupcu razlike u novcu, ili zamena za drugi artikal koji je skuplji uz doplatu razlike u ceni, pod sledećim uslovima:

 • Da kupac ima originalni fiskalni isečak ili fiskalni račun,
 • Da od dana prodaje do dana vraćanja robe nije prošlo više od 15 dana,
 • Da se radi o komadnoj robi ili robi koja se prodaje upakovana,
 • Da roba nije oštećena i nije upotrebljavana,
 • Da se roba vraća u originalnoj ambalaži,
 • Da se uz robu vraća i druga dokumentacija koja prati robu (ukoliko je primenljivo). Ispunjenost uslova za vraćanje robe ceni Prodavac diskreciono. Ako je roba prodata putem ugovora o potrošačkom kreditu, odnosno na rate, kupac ne može vratiti robu, ali je može zameniti za drugi proizvod. Kupac je dužan da snosi sve troškove vezane za vraćanje robe.

GARANCIJA PROIZVODA

Kupljeni proizvod ima deklarisane karakteristike kvakiteta
. U toku garantnog roka od 25 meseci koji se računa od datuma montaže, kupcu se obezbeđuje besplatno otklanjanje nedostataka, ukoliko je nedostatak posledica greške u izradi.

Proizvođač garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u garantnom roku, uz normalnu upotrebu, ako se primenjuje dato uputstvo za rukovanje i održavanje.

Kupac gubi pravo na garanciju u slučajevima: ako se kupac nije pridržavao tehničkih uputstva za održavanje proizvoda, ukoliko je došlo do mehaničkog oštećenja pri upotrebi, ako su na proizvodu vršene popravke koje je izvršilo neovlašćeno lice, ako je nakon završetka montaže samostalno vršena demontaža, transport i montaža na drugo mesto.

Za svaku nepravilnost u okviru normalnog korišćenja proizvoda u garantnom roku, kupac je dužan da pismeno obavesti prodavca uz priložen garantni list i original račun.

Proizvođač je obavezan da opravku izvrši najkasnije u roku od 45 dana, računajući od dana prijema pismenog obaveštenja. U protivnom Prodavac vraća Kupcu novac.

Ukoliko kvar, odnosno neispravnost na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijave kvara, garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka. Za vreme popravke biće produžen rok garancije. Otklanjanje kvara vrši se u prostorijama kupca ili proizvodnji nameštaja.

Proizvod se ne može vratiti prodavcu ako se prethodno ne dobije saglasnost odgovornog lica prodavca za povraćaj.

Svaka neopravdana reklamacija povlači nadoknadu svih troškova od strane kupca.
 Nakon isteka garantnog roka obezbedićemo servisiranje naših proizvoda i rezervne delove po cenama iz važećeg cenovnika.

REKLAMACIJA ROBE

Reklamacija se može izjaviti u maloprodjnom objektu.

Svi zaposleni u maloprodajnom objektu ovlašćeni su za prijem reklamacije. Kupac je dužan da prilikom reklamacije dostavi Prodavcu originalni fiskalni isečak ili drugi dokaz o kupovini. Kupac koji je fizičko lice ima pravo da zahteva od Prodavca da nesaobraznost robe ugovoru otkloni bez naknade, opravkom ili zamenom, a ako nije moguće da se nesaobraznost otkloni na taj način, da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora. Prodavac prilikom rešavanja reklamacije u svakom trenutku može predložiti kupcu da se reklamacija reši umanjenjem kupoprodajne cene ili raskidom ugovora. Prodavac će dostaviti kupcu fizičkom licu odgovor na reklamaciju u roku od 8 dana u pisanom ili elektronskom obliku. Ukoliko Prodavac ne dostavi odgovor u tom roku smatraće se da je reklamacija prihvaćena. Ako Prodavac odbije reklamaciju kupac je dužan da preuzme proizvod u roku od 8 dana. Ukoliko kupac ne preuzme robu u daljem roku od 30 dana Prodavac ima pravo da položi proizvod u sudski depozit ili javno skladište, o trošku kupca.

CENE I PRODAJNI PODSTICAJI

Sve cene robe određene su u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Kupac može da ima pravo na odgovarajuće popuste prilikom kupovine, koji zavise od vrednosti kupljene robe, proizvoda koji se kupuje,trenutne akcije i sl.. Prodajni podsticaji se organizuju na osnovu odluke direktora i kupac o njima može da se informiše u maloprodajnom objektu. Odluke direktora o važećim prodajnim podsticajima dostupne su svim kupcima i nalaze se u Knjizi odluka koja se nalazi na prodajnom mestu.

MONTAŽA NAMEŠTAJA

Prodavac će izvršiti uslugu montaže proizvoda samo ako je ona izričito ugovorena.

Prodavac vrši montažu proizvoda na teritoriji koja je na udaljenosti do 20 km od maloprodajnog objekta. Za udaljenost preko 20km isporuka namestaja se vrsi no ispred objekta bez unosa I montaže.

Ukoliko kupac zahteva montažu nameštaja ,cena montaže se naplaćuje 5% od vrednosti kupljene robe,udaljenosti do 50km.

Svaki naknadni dolazak montera zbog neispunjenja uslova za montažu od strane kupca se dodatno naplaćuje 3.000 dinara

Ako kupac iz bilo kog razloga odustane od montaže moze povratiti iznos koji je platio u roku od 30 kalendarskih dana

Preduslovi za izvršavanje Usluge montaže:

Kupac je dužan da obezbedi priključak struje na mestu montaže kao i adekvatno osvetljenje. Ukoliko u prostoriji u kojoj se vrši montaža nema odgovarajućeg osvetljenja, kupac je dužan da o tome obavesti Mateks pre ugovaranja ove usluge. U tom slučaju Usluga montaže nameštaja se može vršiti samo u periodu dana kada je adekvatno dnevno osvetljenje, a Mateks može u tom slučaju ponuditi kupcu duži period montaže i više od jednog izlaska na adresu kupca uz dodatne troškove. Pre zakazane montaže, kupac je dužan da očisti i pripremi prostor za montažu, koji bi trebalo da bude potpuno prazan(bez starog nameštaja)i dovoljne veličine kako bi se montaža brzo i efikasno izvršila.

Kupac je dužan da obezbedi da u prostoru u kome se nalaze/rade monteri Mateksa nema drugih majstora, niti radova. U prostoru za vreme izvođenja radova i montaže mora biti kupac ili osoba koju ovlasti kupac. Troškovi materijala potrebnog za montažu su uključeni u cenu Usluge montaže nameštaja. Usluga montaže podrazumevaju usluge montiranja nameštaja na određenoj adresi u navedenim prostorijama stana/kuće i sl., bez obzira na sprat na kojem se te prostorije nalaze. Termin za izvršenje ove usluge kupac dogovara sa ovlašćenim licem Mateksa nakon izvršene uplate. Mateks d.o.o. ne vrši: nikakve prepravke ili dorade postojećeg nameštaja kupca, kao ni njegov premeštaj i razmeštaj po prostorijama, ne montira nameštaj drugih dobavljača, koje kupac nije kupio u Mateksu, ne buši rupe za slike, lustere, klime ili bilo kakve druge poslove van ugovorenog i naplaćenog. Monteri ne mogu menjati početni izgled komada nameštaja. Monteri ne vrše nikakve dodatne radove koji nisu dogovoreni i precizirani ovom uslugom.Monteri Mateksa ne vrše dostavu niti prenošenje nameštaja/robe koja se montira,u prostoriju u kojoj je dogovoreno da se oni montiraju(što podrazumeva i sledeće: ne prenose ih sa sprata na sprat ili iz drugih stanova ili prostorija gde su se prethodno nalazili). Monteri Mateksa su u obavezi da nose opremu za bezbednost i zaštitu na radu u toku svog rada i nisu u mogućnosti da tu opremu skidaju u toku trajanja motaže. Ukoliko kupac želi da zaštiti pod u toku trajanja montaže dužan je da to sam uradi. Monteri ne smeju da izuvaju svoju zaštitinu opremu. Monteri su odgovorni za odlaganje ambalaže u kojoj su upakovani proizvodi, u skladu sa zakonom i dužni su da ambalažu odlože u posude za odlaganje ambalažnog otpada, koje su označene od strane komulanih preduzeća ili da istu vrate i odlože na odgovarajuće mesto u Mateksu. Kupac je dužan da obavesti Mateks o bilo kakvim poteškoćama oko montaže nameštaja. Mateks neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca. Usluge montaže nameštaja se vrše na adresi koju je dostavio kupac. Kako bi se potvrdio termin ove usluge dostavljač će kontraktirati kupca pre ugovorenog termina ove usluge, kako bi izvršio finalnu potvrdu isporuke. Mateks zadržava pravo promene dogovorenog termina ove usluge zbog okolnosti koje su naknadno nastupile i u dogovoru sa kupcem će predložiti novi termin pružanja usluge. Nakon izvršene Usluge montaže nameštaja kupac ili lice koje je kupac ovlastio, dužno je da proveri izvršenu uslugu/usluge i u smislu kvantiteta i u smislu kvaliteta. Nakon izvršene usluge kupac ili ovlašćeno lice koje je odredio kupac, dužno je da potpiše dokumentaciju o izvršenoj usluzi/uslugama. Ukoliko kupac ili ovlašćeno lice odbije potpisati navedenu dokumentaciju, Mateks će smatrati da je usluga izvršena. Ukoliko se usluga/usluge ne mogu izvršiti zbog neispunjenih Preduslova za izvršavanje Usluge montaže, zbog nepotpunih ili netačnih informacija o adresi, ili jer je ovlašćena kontakt osoba nedostupna iz bilo kog razloga, Mateks će smatrati da je Usluga izlaska na montažu nameštaja izvršena, ali da sama Usluga montaže nije izvršena. Kupac nema pravo žalbe na kašnjenje po tom osnovu, kao ni osnov za žalbu na termin koji će mu ponovo biti ponuđen za izvršenje usluge.Svi nedostaci ili oštećenja utvrđeni nakon ili tokom vršenja Usluga montaže, dostaviće se i namontirati kupcu u najkraćem mogućem roku bez naknade. Kupac može izvršiti otkazivanje ove usluge 72 sata pre ugovorenog termina. Ukoliko kupac odustane od zakazanog termina za pružanje navedenih usluga, Mateks će mu u skladu sa svojim planom rada i u dogovoru sa kupcem zakazati još jedan dodatni termin u kome se mogu izvršiti navedene usluge. Ukoliko kupac odustane i od drugog zakazanog termina za izvršenje navedenih usluga,Mateks će smatrati da je kupac odustao od ovih usluga.. U dogovoru sa prodavcem kupac dalje definiše da li je odustao od kompletnog proizvoda.

Mateks ne vrši kačenje pločastog nameštaja na zid. U slučaju montiranja pločastog nameštaja plakara, predsoblja, Mateks nije odgovoran za kriv pod u slučaju da proizvod ne moze da se niveliše.

Montaža proizvoda vrši se u period od 07-15h časova radnim danom i 08-15 časova subotom. Monteri nameštaja ne rade nedeljom i u dane državnih i verskih praznika koji su neradni dani.

ISPORUKA NAMEŠTAJA

Usluga isporuke i unošenja nameštaja u stan/kuću može biti uplaćena od strane kupca i izvršena od strane Mateksa. Usluga se naplaćuje prema važećim uslovima (do 20km besplatna i preko 20km naplaćuje se 100dinara po km). Usluga isporuke i unošenja nameštaja u stan/kuću podrazumeva uslugu isporuke robe na određenoj adresi sa unošenjem u jednu od prostorija stana/kuće. Mateks neće unositi tapacirani nameštaj u potkrovne etaže kuća i stanova (dupleksi) zbog otežanog prolaska i manipulaciju kroz stepeništa, već će isporuku izvršiti na prizemnoj etaži kuće/stana. Unos pločastog nameštaja predviđen je na svim etažama.Termin za izvršenje ove usluge kupac dogovara sa ovlašćenim prodavcem, nakon izvršene uplate. Preduslovi za izvršavanje Usluge isporuke i unošenja nameštaja u stan/kuću: Pre uplate i zakazivanja termina,kupac je u obavezi da proveri mogućnost prilaza kamiona adresi isporuke,kao i veličinu proizvoda (dimenzije kupljene robe) kako bi se osiguralo da na adresi kupca ima dovoljno mesta za unošenje proizvoda, da je odgovarajuća širina i visina vrata, kao i prostor za manipulaciju prilikom unošenja i sl. Kupac je takodje odgovoran za obezbeđivanje slobodnog prostora u skladu sa veličinom robe koja se isporučuje i unosi u stan/kuću(da se u prostoriji ne nalazi stari nameštaji da ima dovoljno prostora da se izvrši manipulacija i isporuka). Kupac je u obavezi da osigura da prostorija u kojoj se isporučuje roba nema nikakve negativne uslove koji mogu negativno uticati na robu kao sto su: vlaga, kiša, vetar, sneg i sl. Kupac je u obavezi i da ukloni prepreke na putanji unosa nameštaja (sobne biljke, bicikle, obuću, stari nameštaj, kućneljubimce itd), tj. da omogući lak i bezbedan prolaz kroz sve prostorije na putanji unosa nameštaja.Ukoliko je prilaz dostavnom vozilu onemogućen (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina prilaza itd) navedena usluga neće biti moguća i Mateks ne snosi odgovornost za neispunjenje ove usluge. Kupac je dužan da obavesti o bilo kakvim eventualnim poteškoćama oko isporuke i preuzimanja robe.

Mateks neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca. Usluga isporuke i unošenja nameštaja u stan/kuću se vrši na adresu koju je dostavio kupaci koja je naznačena u Računu. Kako bi se potvrdio termin ugovorene usluge,isporučilac nameštajaće kontaktirati kupca pre termina ove usluge, kako bi izvršio finalnu potvrdu isporuke. Mateks zadržava pravo promene dogovorenog termina ove usluge,zbog okolnosti koje su naknadno nastupile i u dogovoru sa kupcem će predložiti novi termin isporuke. Roba se isporučuje složena i upakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu i unošenjuu stan/kuću ne može oštetiti. Prilaz objektu mora biti Slobodan da bi se usluga izvršila brzo i bez problema. Odgovornost i obaveza kupca je da osigura da neko bude prisutan prilikom preuzimanja robe,nakon izvršene navedene usluge. Ukoliko na isporuci robe neće biti prisutan kupac, u obavezi je da kontakt osobi iz Mateksa dostavi ime i prezime, kao i kontakt telefon ovlašćene osobe za preuzimanje robe.Prilikom isporuke, kupac ili lice koje je kupac ovlastio i odredio za prijem robe, u obavezi je da proveri isporučenu robu (u smislu kvantiteta i u smislu kvaliteta). U momentu isporuke, isporučilac nameštaja će otpakovati tapacirani nameštaj i pakete pločastog nameštaja u kojima se nalazi staklo, kako bi se kupac ili osoba koju je kupac ovlastio, uverila u ispravnost i neoštećenost isporučene robe. Nakon izvršene isporuke, kupac je dužan da potpiše dokumentaciju o preuzimanju, kojom se potvrđuje da je roba isporučena i da na njoj ne postoje nikakva oštećenja i nedostaci.Ukoliko je osim isporuke, ugovorena i usluga montaže, kupac ne sme samostalno da raspakuje isporučene pakete nameštaja, niti da vrši njihovu dalju manipulaciju.U slučaju naknadno prijavljenih oštećenja na proizvodima ili nedostataka delova u paketu, Mateks poštuje poslovnu praksu,da ispravlja sve nedostatke o svom trošku, ali ukoliko je kupac raspakivao pakete, manipulisao robom nakon isporuke i eventualno otuđio delove ili izazvao oštećenja, to neće biti moguće.Ukoliko kupac ili ovlašćceno lice, odbije potpisati navedenu dokumentaciju, Mateks će smatrati da je isporuka odbijena, a usluga izvršena, i izvršiće povraćaj robe o trošku kupca u visini iznosa isporuke koji je kupac platio za navedenu uslugu. Troškove nove isporuke robe takodje snosi kupac. Ukoliko se isporuka ne može izvršiti zbog: neodgovarajućeg prilaza/pristupa adresi isporuke, neodgovarajuće veličine prostora u koju se unosi roba, kao i neodgovarajuće veličine prostora/hodnika kroz koji se vrši manilupacija robe, zbog nepotpunih ili netačnih informacija o dostavnoj adresi ili je ovlašćena kontakt osoba nedostupna iz bilo kog razloga, Mateks će smatrati da je usluga izvršena, a robu koja je predmet isporuke neće ostaviti na navedenoj adresi,već će izvršiti povraćaj robe u magacin. Ukoliko prilikom unosa isporučene robe, radnici Mateksa procene da može doći do oštećenja robe ili imovine kupca pokušajem unosa, kupcu se nude dve opcije: 1. da se odustane od isporuke i izvrši povrat robe u magacin ili da 2. kupac potpiše Saglasnost da će se unos izvršiti na insistiranje kupca, gde se Mateks odriče odgovornosti ukoliko dođe do oštećenja robe ili imovine kupca. Isporučilac nameštaja iz Mateksa može i da odbije isporuku i unos, ukoliko proceni da ne postoje bezbedni uslovi za to. (nezavršeni objekti u izgradnji, objekat nema bezbedan prilazi slično). Nakon povrata u magacin, sve troškove naknadne isporuke snosi kupac. Proizvodi koji nedostaju ili za koje se u momentu isporuke utvrdi da su oštećeni, dostaviće se naknadno kupcu u najkraćem mogućem roku,bez novčane nadoknade. Kada se roba isporuči kupcuili osobi koju je kupac ovlastio da primi robu, nakon potpisa dokumenta o primopredaji, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za svaka naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda. Kupac može izvršiti otkazivanje zakazane usluge 24 sata pre ugovorenog termina. Ukoliko kupac odustane od zakazanog termina za pružanje navedene usluge, Mateks će mu u skladu sa svojim planom poslovanja i u dogovoru sa kupcem, zakazati još jedan dodatni termin u kome se može izvršiti navedena usluga. Ukoliko kupac odustane i od drugog zakazanog termina za izvršenje navedene usluge, Mateks će smatrati da je kupac odustao od ove usluge. Nakon toga kupac ima pravo da iznos uplaćen za navedenu uslugu prevoza i unosa povrati na kasi salona u roku od 30 (kalendarskih) dana od datuma uplate navedenog iznosa, a u dogovoru sa prodavcem i definiše da li je odustao od kompletnog proizvoda,gde će se i odrediti da li postoji mogućnost povrata sredstava uplaćenih za proizvod i u kom iznosu ili ga Mateks zadržava u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.